14.09.2020 – редовно годишно Общо събрание на членовете на БАУХ

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ”, ЕИК по описа на ТРРЮЛНЦ 175012964, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15, ал.3 от Устава на сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ” на 14.09.2020г., в гр.София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Търговски център – партер, Софарма Ивент Център, зала 1, от 13.00 часа, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2019г.;
  2. Доклад на Контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2019г.;
  3. Приемане на годишни финансови отчети на сдружението за 2019г.;
  4. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността като член на Управителния съвет на сдружението на Галина Лазарова Георгиева;
  5. Избор на нов член на Управителния съвет на сдружението на мястото на освободения;
  6. Приемане на план-програма и бюджет за 2020г.;
  7. Разни.

Материалите по т. 1, т.3, т. 6 от Дневния ред можете да видите ТУК, а по т. 2 ТУК

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове.

Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.

Поканата за Общото събрание е публикувана в Държавен вестник, бр.70 от 07.08.2020 г.

Всеки член на БАУХ може да кандидатства за освободеното място в Управителния съвет на БАУХ. За целта е необходимо да изпрати своето заявление /вижте ТУК/ не по-късно от 4 септември 2020 г. Във връзка с променените условия на работа предвид разпространението на COVID-19, подписаното заявление следва да се изпрати сканирано на имейл адрес bapm@bapm.bg, а не на физическия адрес на БАУХ, както е записано в правилата за кандидатстване. С правилата за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.

Получените кандидатури за член на Управителния съвет можете да видите ТУК

Вашият коментар

bg_BGБългарски