Устав


УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА”


ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. С настоящия устав се учредява и регламентира сдружение с нестопанска цел под наименование на български език:
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА”.

Член 2.  (1) Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.  
(2) Сдружението е независимо сдружение на юридически лица и физически лица без оглед на раса, пол, вероизповедание, националност, етнически произход, семейно положение,  гражданство, имащи интереси в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. В своята дейност сдружението се ръководи от законите на Република България, този устав и професионалната етика.
 (3) Седалището и адресът на управление  на сдружението са: гр. София, район “Средец”, п.к. 1000, ул. ”Княз Александър І”, № 16 Б, ет.4, ап.14.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Член 3.
Целите на сдружението са :
–    Да се придържа към най – високите световни стандарти за УРЧР;
–    Да осигурява форум за професионално и личностно развитие на своите членове;
–    Да осигурява възможност на всички членове да развиват нови компетенции и професионални умения;
–    Да консултира и оказва подкрепа на всички, които имат интереси в областта на УРЧР;
–    Да работи за утвърждаване на професията мениджър по УРЧР пред работодателите и други не членове на асоциацията;
–    Да служи като посредник между държавните, учебните и стопанските учреждения и организации;
–    Да съдейства за развитие на човешкия капитал в гражданското общество.

Член 4. Основните средства за постигане на целите на сдружението са:
1. Създаване на институция за поддържане на професионални стандарти и сертифицирани специалисти в областта на управлението и развитието на човешките ресурси;
2.Участие в програми и проекти за повишаване нивото на професионализма на членовете на сдружението;
3.    Осигуряване на възможности за публикации на членовете на сдружението в издаваните от него официални издания;
4.    Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни организации, учебни заведения, научни звена в областта на УРЧР.
5.    Осъществяване и  поддържане на контакти между членовете на сдружението чрез организиране на периодични форуми и организиране на групи по интереси сред тях.
6.    Поддържане на библиотека от специализирани издания в областта на дейност на сдружението.
7.    Членуване в международни асоциации и федерации, свързани с предмета на дейност на сдружението.
8.    Извършване на всякакви други дейности в рамките на предмета на дейност на сдружението, които не са забранени от закона.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 5. Предметът на дейност на сдружението включва:
1. Разпространение на идеи и участие в пилотни и внедрителски проекти с оглед целите на асоциацията
2. Организиране  и подпомагане  конференции, семинари, симпозиуми и работни срещи за постигане целите на асоциацията.  
3. Изготвяне  и разпространяване на бюлетин за новости в областта на УРЧР и дейността на сдружението, поддържане на  уеб-страница на сдружението.

Член 6. Допълнителната стопанска дейност на сдружението включва:
1. Публикуване срещу заплащане на реклама в изданията на  сдружението.
2. Продажба на изданията, проучванията и анализите на сдружението.
3. Извършване на други дейности срещу заплащане, незабранени от закона, подпомагащи осъществяването на целите на сдружението.

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
Член 7. (1) Сдружението ще изпълнява своите цели като спомага за:
1.    Развитието и утвърждаването на гражданското общество, образованието, науката  и технологиите в областта на развитието на човешките ресурси;
2.    Подпомагане на социалната интеграция и личностната интеграция чрез  усъвършенстване на управлението на човешките ресурси;
3.    Защитата на човешките права на работното място и хармонизирането им с изискванията на международните актове.
             (2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. финансовия резултат.
             (3) Докладът по ал. 2 е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се предоставя на централния регистър.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Член 8. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет (УС).

ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Член 9. Членовете на сдружението могат да бъдат пълнолетни, дееспособни местни и чуждестранни физически лица и юридически лица с професионална дейност или предмет на дейност, свързани с УРЧР, които споделят целите и задачите на сдружението и приемат настоящия устав.

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Член 10. (1) Членството в сдружението възниква с подаване на заявление до Председателя на УС и след решение за приемане на УС. Членството е валидно след заплащане на членския внос, по правила, утвърдени от УС. Задължително със заявлението за членство се прилага декларация, че кандидатът приема устава и етичния кодекс на сдружението.
                (2) Заявлението за членство се внася за разглеждане от УС от Председателя на УС в срок, не по-късно от 1 (един) месец от датата на подаването му в сдружението.
                (3) УС може да приеме членство в сдружението или да го отхвърли. Вземането на решение се извършва по реда на този устав.
                (4) Членове на сдружението са неговите учредители, както и  приетите по реда на този устав от Управителния съвет лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Член 11. (1) Членството в сдружението се прекратява доброволно по писмена молба отправена до УС на сдружението.
                   (2) При прекратяване на членството напускащият трябва да изпълни възникналите до прекратяването на членството му задължения към сдружението.
                   (3) Членството в сдружението може да бъде прекратено принудително, чрез изключване, при нарушение на устава на сдружението и професионалната етика.  
                   (4) При неплащане на членския внос за период по – голям от една година от падежа на задължението и след изрична покана от УС,членството отпада поради неплащане на членски внос, което се констатира с решение на УС. Неплащането на членски внос се констатира чрез извлечение от финансовите книги на сдружението, заверено от председателя на УС.
                   (5) При напускане и прекратяване на членството съответното лице заплаща дължимия членски внос до датата на прекратяване, както и дължими други разходи направени от Сдружението в резултат на недобросъвестната му дейност, установени и утвърдени с протокол на Управителния съвет.
    (6) При нарушения на Етичен кодекс на сдружението членството може да се прекрати чрез изключване по предложение на Комисия по професионална етика на сдружението.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА  СДРУЖЕНИЕТО
Член 12. Органи на управление на сдружението са:
– Общо събрание (ОС) –  Колективен върховен орган на управление ;
– Управителен съвет (УС) – Управителен орган

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Член 13. (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението
                (2) В Общото събрание участват членовете на сдружението.
               (3) Юридическите лица – членове, се представляват от законните си представители, въз основа на представено съдебно удостоверение за актуално състояние или от лице, снабдено с писмено пълномощно;
               (4) Всеки член има право на един глас в Общото събрание. Не се допуска гласуване в Общото събрание по пълномощие, с изключение на пълномощието, издадено от юридическо лице – член;
               (5) Освен изброените по-горе лица на Общото събрание могат да присъстват, без право на глас и други лица, които са предварително поканени от УС.

СВИКВАНЕ
Член 14. (1) Заседанията на Общото събрание биват редовни и извънредни.
                (2) Редовните отчетни  заседания се свикват въз основа на решение на УС  веднъж годишно.
                (3) Извънредни заседания могат да се свикват по писмено искане на една трета от членовете на сдружението. В този случай ако УС не свика събранието в срок от един месец, то се свиква от съда по седалището на сдружението в съответствие със закона.

ПОКАНИ И ПРОВЕЖДАНЕ
Член 15. (1) За провеждането на Общото събрание на интернет страницата на сдружението се публикува покана от Управителния съвет до всички членове на сдружението, в които се посочва органът, свикал Общото събрание и съответното му решение за свикване, датата, часа  и мястото за провеждане на събранието, както и дневният ред на заседанието.
                   (2) Поканата за свикването на Общото събрание следва да се публикува в интернет страницата на сдружението не по-късно от един месец преди насрочената дата на заседанието на Общото събрание.
                   (3) Поканата се обявява в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията най-малко един месец преди насрочения ден.
                   (4) Всички необходими материали за ОС се предоставят по подходящ начин на членовете на сдружението от УС най-малко две седмици преди датата на събранието.
    (5) Правилата и реда за номиниране на кандидати за избиране за членове на Управителния съвет и за председател и за членове на Контролната комисия се определят от Общото събрание по предложение на УС. За членове на УС и за председател и членове на Контролната комисия могат да бъдат избирани само лица, отговарящи на условията на закона, устава на сдружението и Правилата за номиниране на УС.

Член 16. (1) Общото събрание се ръководи от член на асоциацията, избран от Общото събрание.
                 (2) За провеждането на заседанието на Общото събрание се съставя писмен протокол, който съдържа датата и вида на заседанието, разгледаният дневен ред и взетите решения, като и броят на представените членове на сдружението. Към протокола задължително се съставя като приложение и списък на присъстващите членове.
                 (3) Протоколът се удостоверява от избрани от Общото събрание председател и секретар на събранието.

Член 17. (1) Председателстващият Общото събрание трябва да бъде безпристрастен и да следи за реда и да ръководи заседанието на Общото събрание.
                (2) Председателстващият събранието следи за правилното протичане на заседанието и разглеждане на точките от дневния ред.
                (3) След приключване на дебатите по дадена точка Председателстващият обобщава дебатите и подлага на гласуване проект за решение по съответната точка. Общото събрание може да пристъпи към разглеждане на следваща точка от дневния ред, след като предишната е била разгледана и по нея е прието съответно решение.

ДНЕВЕН РЕД
Член 18. Дневният ред на редовно заседание на Общото събрание задължително съдържа:
а) Отчет за  дейността  за съответния период;
б) Приемане на план за работа на сдружението за съответния период;
в) Приемане на бюджет

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Член 19. (1) Общото събрание има право да:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. избира и освобождава членовете на Контролния съвет и неговия председател;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6 създава нови структури в рамките на асоциацията; .
7. взема решение за участие в други организации;
8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
10. приема бюджета и плана на сдружението;
11. приема отчета за дейността на Управителния и на Контролния съвет ;
12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
14. приема Етичен кодекс на сдружението и избира и освобождава членовете на комисия по професионална етика;
15. взема и други решения, предвидени в устава.
               (2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 8, 10,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
               (3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
               (4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
               (5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
              
КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Член  20. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват или са представени повече от половината от членовете на сдружението. При липса на кворум заседанието може да се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове (спадащ кворум).
               (2) В случаите на провеждане на заседание при условията на спадащ кворум е необходимо в поканата за заседание на Общото събрание да се отбележи възможността за провеждането му при условията на спадащ кворум.
               (3) Наличието на кворум за провеждането на Общото събрание се удостоверява с протокол на Мандатна комисия, който следва да съдържа имената и броя на представените членове на сдружението за съответното общо събрание, имената на лицата, на които е отказано участие в Общото събрание и причините за това, констатация за наличието или липса на кворум за провеждане на събранието. Мандатната комисия се назначава от УС. Мандатната комисия следва да бъде в състав от три члена.

Член 21. Общото събрание приема решенията по чл. 19, ал. 1 от настоящия устав с мнозинство от повече от половината от присъстващите на заседанието на Общото събрание (обикновено мнозинство). Решенията за промени в устава, за прекратяване и преобразуване  на сдружението се приемат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Член 22. (1) Управителният съвет организира и управлява дейността на сдружението. Той се състои от  7 (седем) членове.
                 (2) Управителният съвет избира измежду членовете си Председател на УС.
                 (3) УС се избира от ОС за срок от 3 години, за не повече от 2 последователни мандата.
                 (4) Всеки член на УС се задължава при възникване на съмнение за конфликт на интереси по определена дейност, да информира останалите членове на съвета.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УС
Член 23. (1) Управителният съвет:
1. ръководи дейността на сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. приема и изключва членове на сдружението и взема решения за констатиране отпадането на членове поради неплащане на членски внос;
3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. се разпорежда с финансовите средства на сдружението при спазване изискванията на закона, устава и останалите вътрешни актове на сдружението;
5. подготвя и внася в Общото събрание план за работа и  проект за бюджет;
6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
8. взема решения по всички въпроси, които съгласно устава не са от компетентността на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
10. назначава изпълнителен директор и определя неговите функции;
11. взема решения относно реда и сроковете за плащане на членски внос, встъпителни такси и други имуществени вноски, ако за тях е взето решение на ОС.

СВИКВАНЕ И ЗАСЕДАНИЯ НА УС
Член 24. (1) Управителния съвет се свиква на заседание от Председателя на УС минимум веднъж на тримесечие. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено при спазване изискванията на закона. Заседанието на УС се ръководи по право от Председателя на УС или от друг член на УС по решение на съвета.
(2) Председателят на УС определя дневния ред на заседанието.
(3) Председателят е длъжен да насрочи заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не насрочи заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
(4) УС може да взема решения, ако в заседанието участват повече от половината от членовете му.
(5) Решения се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, а в случаите по чл. 23(1), т.4 и 7 и чл.30, ал.2 решения се взимат с мнозинство от всички членове.
(6) Решенията на УС за изключване или отпадане на членове на сдружението подлежат на обжалване с писмена жалба пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаване за решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(7) В работата на УС участва Изпълнителният директор с право на съвещателен глас.  

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КС)
Член 25. (1) Контролният съвет се състои от трима члена и се избира за срок от три години за не повече от два последователни мандата.
                  (2)    Контролният съвет:
1. контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с приетия от Общото събрание бюджет;
2. осъществява контрол по спазването на Устава и приетите решения от Общото събрание;
3. ежегодно отчита своята дейност пред Общото събрание.

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
Член 25а. (1) Комисията по професионална етика на сдружението се състои от петима членове и се избира от Общото събрание за срок от три години. Членовете на Комисията избират председател измежду тях.
(2) Членовете на Комисиятата не могат да бъдат едновременно членове на други органи на БАУХ.
(3) Комисията приема правила за работата си в съответстие с Устава и Етичен кодекс на сдружението.  
(4) Комисията по професионална етика :
1. наблюдава и контролира прилагането и спазването на Етичен кодекс;
2. подготвя и предлага на общото събрание проект за измемение и допълнение на Етичен кодекс;
3. разглежда сигнали и жалби за нарушение на Етичен кодекс;
4. предлага на компетентния орган на сдружението членове за изключване;
5. дава становища по въпроси относно етичното упражняване на професията и спазването на добри практики;
6. подпомага управителния съвет по етични въпроси и относно добрите практики за упражняване на професията.
(5) Решенията на комисията се публикуват на интернет страницата на сдружението при спазване на изискванията за защита на личните данни

Член 26. ИЗДРЪЖКА НА СДРУЖЕНИЕТО
(1) Имуществото на сдружението се формира чрез:
а) Отчисления от членовете на сдружението (членски внос и встъпителна такса);
б) Дарения и завещателни актове в полза на сдружението;
в) Финансиране от български и международни фондове и финансови институции;
г) Собствена стопанска дейност, определена в Устава.
(2) Размерът на членският внос се определя от Общото събрание на Сдружението, а сроковете и периодичността на внасянето му се определят според правилата, приети от УС.

Член 27. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО
(1) Сдружението е длъжно да представя до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.
(2) Информацията по ал. 1 задължително съдържа:
1. преписите от съдебните решения за регистрация на промени;
2. списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;
3. информация за дейността;
4. заверен годишен счетоводен отчет или проверка от лицензиран експерт-счетоводител;
5. годишният доклад;
6. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;
7. промени в устава или учредителния акт.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Член 28. (1) Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива и слива с такива лица. Сдружението може да се разделя или да отделя други юридически лица с нестопанска цел.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
Член 29. (1) Сдружението се прекратява:
1. по решение на общото събрание
2. с решение на съда, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
               (2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
ЛИКВИДАЦИЯ
Член 30. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
                (2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
                (3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
Член 31.(1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.
                (2) Решение за разпределянето на  останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество  се взима от ОС с квалифицирано мнозинство. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
               (3) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходното изречение, то се предава на общината, в която е седалището сдружението.
               (4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Сдружението се учредява за неопределено време.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – БАУРЧР ОТ 24.11.2005Г. И ИЗМЕНЕН НА ВТОРО СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 05.12.2005Г., ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 01.03.2013Г., ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 11.04.2014Г., ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 17.04.2015Г.; ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2016Г.; ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 13.11.2018Г.; ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 03.08.2021 Г.

bg_BGБългарски