УправлениеОбщото събрание (ОС) е колективен върховен орган на управление на сдружението. В него участват всички негови членове , както индивидуално, така и юридически лица. Работата на Общото събрание, неговите функции, права и задължения, ред на функциониране са описани в чл. 13 – 21 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Управителният съвет (УС) е органът, който управлява и представлява сдружението. Избира се от Общото събрание за срок от три години. Всички функции, права и задължения на УС са подробно описани в чл. 22 – 24 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Състав на текущия Управителен съвет:

Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
Повече информация ТУК

Контролният съвет (КС) е органът, който контролира финансово-счетоводната дейност и изразходването на средствата в съответствие с приетия от общото събрание бюджет. Изборът, отговорностите и дейностите на КС са регламентирани в чл. 25 от Устава на Българска асоциация за управление на хора.

Състав на текущия Контролен съвет:

Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
Повече информация ТУК

Комисията по професионална етика е независим орган към БАУХ, чиято цел е да постигне саморегулация в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси в България. Тя е органът, който постановява решения при подадени жалби или самосезиране и определя дали поведението е в съответствие с този Кодекс. Комисията се стреми да решава обективно и безпристрастно всички възникнали повдигнати за решение случаи, нарушаващи правилата на етиката.
Състав на Комисията:

Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
Повече информация ТУК
bg_BGБългарски