22.02.2022 г. – Редовно отчетно-изборно Общо събрание

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ”, ЕИК по описа на ТРРЮЛНЦ 175012964, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава на сдружението, свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на членовете на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ” на 22.02.2022 г., в гр. София, Младост 4, бул. „Александър Малинов“ 111, хотел „Холидей Ин“, зала „Витоша“, от 13.00 часа, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2021г.;
  2. Доклад на Контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2021г.;
  3. Приемане на годишни финансови отчети на сдружението за 2021г.;
  4. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността им на членовете на Управителния съвет, членовете на Контролния съвет и членовете на Комисията по професионална етика на сдружението;
  5. Избор на членове на Управителния съвет на сдружението;
  6. Избор на членове и председател на Контролния съвет на сдружението;
  7. Избор на членове на Комисията по професионална етика на сдружението;
  8. Приемане на план-програма и бюджет за 2022г.;
  9. Разни.

Всички материали относно общото събрание са налични в седалището на сдружението, като докладите и отчетите ще бъдат публикувани на интернет страницата на сдружението.

Съгласно чл. 20, ал 1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове (спадащ кворум).

Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.

Поканата за Общото събрание е публикувана в Държавен вестник, бр.103 от 10.12.2021 г.

При провеждане на събранието ще бъдат приложими действащите противоепидемични мерки.

Всеки редовен член на БАУХ има право да кандидатства за член на Управителния съвет, член или председател на Контролния съвет, член на Комисията по професионална етика. За целта е необходимо да изпратите заявление за кандидатстване за съответната роля в съответния орган. Заявленията можете да изтеглите от ТУК

Заявленията трябва да се подадат до 15 февруари 2022 г. ТУК може да се запознаете с правилата за кандидатстване.

Вашият коментар

bg_BGБългарски