03.08.2021 – редовно годишно Общо събрание на членовете на БАУХ

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ”, ЕИК по описа на ТРРЮЛНЦ 175012964, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15, ал.3 от Устава на сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ” на 03.08.2021г., в гр.София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Търговски център – партер, Софарма Ивент Център, зала 1, от 13.00 часа, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2020г.;
  2. Доклад на Контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2020г.;
  3. Приемане на годишни финансови отчети на сдружението за 2020г.;
  4. Освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността като член на Управителния съвет на сдружението на Филип Костас Анастасиу;
  5. Избор на нов член на Управителния съвет на сдружението на мястото на освободения;
  6. Приемане на план-програма и бюджет за 2021г.;
  7. Изменение и допълнение на Устава на сдружението;
  8. Разни.

Mатериалите по т. 1, т. 3 и т. 6 от Дневния ред можете да намерите ТУК
Материалите по т. 2 от Дневния ред можете да намерите ТУК
Материалите по т. 7 от Дневния ред можете да намерите ТУК

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове.

Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.

Поканата за Общото събрание е публикувана в Държавен вестник, бр.51 от 18.06.2021 г.

Всеки член на БАУХ може да кандидатства за освободеното място в Управителния съвет на БАУХ. За целта е необходимо да изпрати своето заявление /вижте ТУК/ не по-късно от 26 юли 2021 г. Във връзка с променените условия на работа предвид разпространението на COVID-19, подписаното заявление следва да се изпрати сканирано на имейл адрес [email protected], а не на физическия адрес на БАУХ, както е записано в правилата за кандидатстване. С правилата за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.

Вашият коментар

bg_BGБългарски