HR ПРОФЕСИОНАЛИСТ НА ГОДИНАТА
Описание на категорията: Наградата е предназначена за HR специалисти, които може да не заемат мениджърска позиция, с повече от 2 години опит в професията, които са изградили значими партньорства и са допринесли стойност за бизнеса чрез постигнати резултати през годината.
ИзмерителиОбективиране на оценката
Бизнес ефективност: Постигане на бизнес целите на компанията в следствие на реализиране на конкретни ЧР решения през годината, чрез изграждане на доверие и партньорство с бизнеса (вид на приноса – идеи, предложения, участие в реализация и др.). Демонстриране на проницателност и бизнес разбиране, което влага в различните перспективи на ЧР дейността, за да увеличи тяхната стойност за бизнеса. Ползване на бизнес системи и технологии за подобряване на ефективността и оптимизиране на представянето на организацията.Описание на HR стратегии и решения (конкретните идеи, предложения, участие) и на ефекта им върху конкретни бизнес резултати на компанията (онагледяващи материали).
HR функционална ефективност: Иницииране и развиване на ефективни и иновативни ЧР програми, проекти и подпомагащи материали, с цел поддържане на висок стандарт на работа. Проследяване и ползване на редица данни и метрики, с които насочва решенията за подобряване на процесите и представянето на индивидуално, екипно и организационно ниво. Ползване на комуникационни инструменти и подходи, чрез които постига съгласуване за идеите и решенията, с които подпомага стратегията на бизнеса. Развиване на ефективни, креативни и прагматични решения чрез консултиране, за да отговори на организационните предизвикателства и потребности.Описание на HR програми/проекти и предложения и на развитието им като статус и краен резултат. Онагледяване на ползваните инструменти и метрики за подпомагане на решенията. Аргументиране на обвързването на програмите със стратегията за управление на човешки ресурси и стратегията на организацията.
HR авторитет: Поддържане и ползване на задълбочени и цялостни познания в областта на ЧР и бизнес индустрията, които активно споделя и ползва за изграждане на колаборация между екипите в организацията за постигане на бизнес целите. Следи бъдещите тенденции и предвижда следващите стъпки в областта на ЧР и бизнес индустрията, в която организацията функционира, и близки такива. Влага време и усилия в собственото си развитие, демонстрира осъзнатост за собствените си силни страни и области за развитие. Промотира развитието на останалите чрез ефективен коучинг и обратна връзка. Авторитет на ЧР специалист чрез признание за дейността от:
Организацията – вътрешни клиенти, ръководители, колеги, членове на екипа;
Бизнеса – клиенти и партньори;
Обществото – БАУХ, колеги от HR гилдията, др. професионални организации и сдружения с идеална цел.
Обратна връзка:
1. вътрешна:
– колеги
– ръководители
– подчинени
2. външна:
– обратна връзка от БАУХ, референти от гилдията
– обратна връзка от други организации
– обратна връзка от външни за компанията клиенти и контрагенти
bg_BGБългарски