НАЙ-ДОБЪР HR ЕКИП
Описание на категорията: Наградата е предназначена за HR екип, който през годината демонстрира съвършенство в HR практиките благодарение на общата работа на всички свои членове.
ИзмерителиОбективиране на оценката
Бизнес ефективност: Допринасяне за постигане на бизнес целите на компанията в следствие на реализиране на конкретни ЧР решения през годината. Демонстриране на проницателност и бизнес разбиране, което екипът влага в различните перспективи на HR дейността, за да увеличи тяхната стойност за бизнеса.Описание на HR стратегии и решения (конкретните идеи, предложения, участие в изпълнението) и на ефекта им върху конкретни бизнес резултати на компанията.
HR функционална ефективност: Иницииране и внедряване на значими, иновативни и ефективни проекти, чието изпълнение е зависело от усилията на екипа като цяло. Екипна проактивност по отношение на формулирането и изпълнението на цялостната бизнес и HR стратегия. Действащи механизми за ефективна вътрешна комуникация и управление на груповото представяне.Описание на HR програми/проекти и предложения – на развитието им като статус и краен резултат, на ефективната екипната колаборация като предпоставка за успешното реализиране. Аргументиране на обвързването на програмите със стратегията за управление на човешки ресурси и стратегията на организацията.
Социална ефективност: Демонстрирана готовност за продължаващо развитие, взаимопомощ и споделяне на знания в екипа, в организацията, в БАУХ и гилдията. Авторитет и принос на екипа в дейността по управление на хора в организацията.Обратна връзка: от колеги от други екипи, от БАУХ, от референти от гилдията, от външни за компанията клиенти и контрагенти.
bg_BGБългарски