Етичен кодекс

Настоящият кодекс съдържа морално – етични правила за поведение на членовете на сдружение Българска асоциация за управление на хора и съставлява препоръчителен акт за всички други специалисти по управление на хора, извършващи дейност на територията на Република България.

ЧАСТ ПЪРВА
Членовета на сдружение БАУХ се ръководят от общи ценности и принципи в своята работа и при взаимоотношенията си в гилдията

I. ЦЕННОСТИ

Чл.1. Професионализъм, компетентност и лично усъвършенстване

Членовете на сдружение БАУХ се придържат към най-високи етични стандарти и дават личен пример за спазване на общочовешките и професионални морални норми. Те притежават съответстващо на дейността им образование, надграждат и развиват своите професионални знания и умения чрез допълнителна квалификация, познават добре нормативната уредба в сферата на трудовото право и спазват и разпространяват принципа за учене през целия живот.

Чл.2. Независимост, безпристрастност и прозрачност

Членовете на сдружение БАУХ, са независими при вземане на решения в процеса на своята работа и не се поддават на нерегламентирани преки или косвени влияния от публични органи, работодатели, партньори или други свързани с тяхната дейност физически или юридически лица.
Членовете на сдружение БАУХ възприемат, оценяват и се отнасят към всяко физическо или юридическо лице безпристрастно – посредством последователно изграждане на лично мнение – без предрасъдъци, предубеждения или предразположеност. Чрез поведението си не изразяват привилегироване, фаворизиране или подценяване и дискриминация по никакъв признак – пол, възраст, раса, етнически произход, религиозна или политическа принадлежност или сексуална ориентация, социален статус, обществено положение или имуществено състояние.
Членовете на сдружение БАУХ насърчават прозрачността и свободния обмен на информация, като споделят открито, коректно и изчерпатено значимата такава.

Чл.3. Устойчивост, доверие и работа в екип

Членовете на сдружение БАУХ работят целенасочено за изграждане на устойчиви взаимоотношения със заинтересованите страни /физически или юридически лица – служители, работодатели, партньори, клиенти, институции, организации и други/, като това включва събирането и използването на най-добри практики, търсенето на иновативни методи за подобрение на дейността и поддържане на баланс и развитие на мрежата от лични или професионални контакти в рамките на дейността. Те се стремят към изграждане на доверие и устойчиво сътрудничество с всички заинтересовани страни – посредством своето поведение, отношение и действията си като изграждат и надграждат колегиални взаимоотношения, ориентирани към работа в екип.

Чл.4. Ангажираност, толерантност и социална отговорност

Членовете на сдружение БАУХ са лично и професионално ангажирани към работата си – изповядвайки и споделяйки всички ценности и принципи на професията, те се идентифицират с тях като личности, целенасочено ги популяризират и както в професионалната си дейност и ежедневна практика, така и в неформална комуникация.
Членовете на сдружение БАУХ работят в полза на обществото, за опазване на човешкото здраве и околната среда. Те полагат усилия за интегрирането на малцинствени групи или хора в неравностойно положение на пазара на труда, като насърчават създаването на подходящи работни места и отношения, базирани на взаимопомощ и съхранение на достойнството на всички граждани. Те не допускат също детски или принудителен труд.

Чл.5. Съответствие и стремеж към отлично качество на обслужването

Членовете на сдружение БАУХ спазват нормативната уредба, устава на сдружението и всички професионални стандарти, като следят при изпълнение на служебните им задължения, действията им да бъдат законосъобразни. Те пазят професионалната тайна и конфиденциалност, защитават личните данни, изразяват лоялност към всички заинтересовани страни, не допускат корупция и злоупотреба със служебно положение, избягват конфликт на интереси, демонстрират професионално отношение към конкуренцията, насърчават споделяне на етични професионални практики за развитие на човешките ресурси и управлението на хора.

II. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ БАУХ

Чл.6. Взаимопомощ и обмен на добри практики

Членовете на сдружение БАУХ подпомагат обучението на колеги, споделят своя опит с тях и съдействат за тяхната специализация и усъвършенстване.

Чл.7. Уважение и колегиалност

В отношенията си с членовете на БАУХ и колеги от професионалната общност членовете на сдружение БАУХ проявяват уважение, коректност и колегиалност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност. Добрата практика не допуска професионалистите по управление и развитие на човешките ресурси да злепоставят колегите си чрез публична оценка и/ или критика на тяхната дейност или посредством изказвания срещу тяхната личност или дейност.
В случай на спор между членове на сдружение БАУХ, независимо дали става дума за морално-етичен професионален спор или спор от друг характер, те полагат усилия за неговото доброволно уреждане при спазване на принципите на взаимно разбирателство, партньорство и толерантност. При невъзможност за разрешаване на спора, те се обръщат за съдействие към Комисията по професионална етика на БАУХ.

Чл.8. Действия в полза на професионалната общност

Членовете на сдружение БАУХ не участват в нелоялна конкуренция или такава, която може да накърни доброто име на професията или да навреди на БАУХ, на неин член или друг професионалист от гилдията или обществото.
Членовете на сдружение БАУХ правят разлика, когато действат в професионално и лично качество и не допускат лични интереси да определят решения от професионално естество.

Чл.9. Лоялна конкуренция, етични взаимоотношения и подобряване условията на труд

Членовете на сдружение БАУХ не използват своята длъжност и контакти, създадени в общността и професионалните отношения за осигуряване на бизнес предимство или имуществена полза за дружество, от което са наети по трудово или гражданско правоотношение, в нарушение на този кодекс или на правилата на добросъвестната конкуренция.
Отношенията на членовете на сдружение БАУХ с представителите на работниците и служителите и със синдикатите следва да се основават на партньорство, толерантност и взаимно уважение, в интерес на постигане на общите цели и подобряване на условията на труд.

Чл.10. Популяризиране на професията, етичните принципи и практики

Членовете на сдружение БАУХ правят публични изказвания за дейността и професията, като се придържат към основните принципи на поведение, грижат се за запазването на престижа на професията в обществото и са убедени във верността на твърденията, които поднасят на обществото.
Членовете на сдружение БАУХ се стремят да се подпомагат взаимно, да се придържат към тези етични правила и да ги популяризират.

ЧАСТ ВТОРА
КОМИСИЯ по професионална етика
към Българска асоциация за управление на хора

Чл.11. Статут

Комисията по професионална етика е независим орган към БАУХ, чиято цел е да постигне саморегулация в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси в България. Тя е органът, който постановява решения при подадени жалби или самосезиране и определя дали поведението е в съответствие с този Кодекс. Комисията се стреми да решава обективно и безпристрастно всички възникнали повдигнати за решение случаи, нарушаващи правилата на етиката.

Чл. 12. Функции

/1/ Комисията по професионална етика следи за прилагането и спазването на Етичния кодекс на Българска асоциация за управление на хора.
/2/ Комисията по професионална етика приема и представя за обсъждане предложения за промени в Етичния кодекс на Българска асоциация за управление на хора.
/3/ Комисията по професионална етика образува производства по жалби на членове на БАУХ или трети лица или при преценка за основание за самосезиране при публично изнесени данни за нарушения на Кодекса.
/4/ Комисията по професионална етика има право да предложи за изключване членове на БАУХ пред Управителния съвет, когато даден член на сдружението е нарушил разпоредбите на Кодекса.
/5/ Комисията по професионална етика оказва пълно съдействие и подпомага Управителния съвет и общото събрание на членовете на БАУХ в дейностите, които касаят сдружението като цяло.
/6/ Комисията по професионална етика отговаря също за популяризирането и внедряване на добри практики в областта.

Чл. 13. Състав

/1/ Комисията по професионална етика се състои от 5-ма членове и се избира от общото събрание на членовете на сдружението с мандат от 3 (три) години.
/2/ Членовете на Комисиятата не могат да бъдат едновременно и членове на други органи на БАУХ.
/3/ Член на Комисията по професионална етика може да бъде само член на БАУХ, който има опит и доказан професионален стаж не по-малък от 10 (десет) години в сферата на управление на хора и се ползва с добра репутация относно спазване на етичните норми на професията.
/4/ Председателят на Комисията по професионална етика се избира на нейното първото заседание от членовете на Комисията.
/5/ Комисията приема Правилник за дейността и организацията на работата й в съответствие със закона, Устава на БАУХ и този кодекс.

Чл. 14. Процедура за избор на членове

/1/ Членове на Комисията по професионална етика могат да бъдат номинирани само от членове на БАУХ или лично от самите кандидати.
/2/ Номинациите се подават на официалния електронен адрес на БАУХ или на хартиен носител в седалището на БАУХ с приложени автобиография на номинираното лице и кратки мотиви.
/3/ Всички получени номинации се публикуват по азбучен ред на електронната страница на БАУХ седем календарни дни преди заседанието на Общото събрание и линк към тях се изпраща до членовете, за информация.
/4/ Всички номинирани представят кандидатурите си пред Общото събрание на членовете на БАУХ.
/5/ Мандатът на член на Комисията може да бъде прекратен предсрочно в следните случаи:

  • По писмена молба на лицето;
  • Смърт, здравословни причини или други обстоятелства, които съставляват фактическа невъзможност за упражняване на функциите;
  • Прекратяване на членството в БАУХ;
  • Нарушение на Кодекса, установено с решение на Комисията;
  • При системно отсъствие от заседанията на Комисията, което се счита повече от три заседания за една календарна година.
    /6/При предсрочно прекратяване на мандата на член на Комисията, той се замества до изтичане на мандата от кандидата, получил най – много гласове при избора от Общо събрание на членовете на БАУХ. Ако няма лице, което да е било номинирано и получило гласове, състава на Комисията се попълва от Общото събрание на следващо заседание.

ЧАСТ ТРЕТА
Производство по установяване на нарушения на кодекса

Чл.15. Кодексът се довежда до знанието на всички членове на БАУХ, за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се гарантира чрез публично оповестяване на Интернет страницата на сдружението.

Чл.16. Сигнали относно нарушения на Етичния кодекс могат да бъдат подавани от членове на БАУХ и от други заинтересовани лица.

Чл.17. Всеки сигнал следва да бъде подаден в писмена форма, на електронен или хартиен носител – съответно на официалния имейл на БАУХ или на хартиен носител в офиса на сдружението, с надлежно и последователно излагане на обстоятелствата относно същината на нарушението и извършителя.

Чл.18. Анонимни или устно направени сигнали не се разглеждат.

Чл. 19. Споровете между членове на БАУХ от морален или етичен характер се разглеждат от Комисията по професионална етика на сдружението.

Чл. 20. Председателят на Комисията по професионална етика на БАУХ е длъжен да свика заседание в срок от десет работни дни след получаване на сигнала.

Чл.21. Комисията по професионална етика на БАУХ определя докладчик по преписката, който приема обяснения от страните, и събира относими доказателства. Докладчикът представя писмено становище (решение) на Комисията, след като е изискал обяснения от пряко или косвено заинтересованите по случая страни и е извършил проверка на всички обстоятелства и събрани доказателства.

Чл.22. Комисията може да определи нов докладчик, за допълнително изясняване на обстоятелствата, при необходимост.

Чл.23. В срок от 60 работни дни след постъпване на сигнала, Комисията постановява решение. В случаите, когато поради обективни причини срокът не може да бъде спазен, Комисията е длъжна да уведоми страните за забавянето, като посочи нов срок, в който ще излезе с решение.

Чл.24. Членовете на БАУХ представят на Комисията всички налични сведения и документи, които са изискани от сдружението при спазване на правилата за служебна и търговска тайна и защита на личните данни.

Чл.25. Комисията взима решения по подадените сигнали с обикновено мнозинство.

Чл.26. Решенията на Комисията са в писмена форма и се изпращат на Управителния съвет на БАУХ и на страните по преписката.

Чл.27. Решенията на Комисията могат да констатират наличие или липса на нарушение на Етичния кодекс. В общия случай Комисията препоръчва разрешаване на спора, ако има такъв, по доброволен път, включително чрез медиация.

Чл.28. При наличие на основание за изключване на член на сдружението, Управителният съвет на БАУХ има право да вземе решение по реда на Устава на БАУХ и закона.

Чл.29. (1) Жалбите, сигнали и документи по преписките на комисията са конфиденциални.
(2) Решенията на Комисията се публикуват на интернет страницата на сдружението при спазване на изискванията зазащита на личните данни.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Този Кодекс е приет на заседание на общо събрание на членовете на сдружение Българска асоциация за управление на хора на 13.11.2018г., влиза в сила в срок от 30 дни от приемането му и се публикува на интернет страницата на сдружението.

en_USEnglish