ВРЕМЕВИ ГРАФИК И ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА

Кандидатстване – 17 септември – 30 октомври 2020 г.
По време на тази фаза ще бъдат събирани кандидатури за награда във всяка категория. Всяка подадена кандидатура трябва да съдържа стандартен формуляр и презентация към него*. Формулярът бива изпратен на съответния кандидат по имейл веднага след получаване на (само)номинация през онлайн формата на сайта на конкурса. В конкурса могат да участват само членове на БАУХ.

Процедура за оценка
Процедурата за оценка включва 3 етапа:

1-ви етап – Оценка по критерии за съответствие на Регламента – 2 ноември – 4 ноември 2020 г.
• провежда се от офиса на БАУХ и оценява спазването на срока за изпращане на кандидатурата и на описаните във формуляра за кандидатстване условия за подготвянето й.
2-ри етап – Оценка по допустимост (за кандидатите, преминали 1-ви етап) – 5 ноември – 25 ноември 2020 г.
• провежда се от журито и оценява релевантността на кандидатурите спрямо категориите – кандидатурата да отговаря пълно и точно на описанието на категорията – като същност, съдържание и обхват. Възможно е на този етап журито да прецени да предложи на кандидатите пренасочване към други категории. Финалното решение за преместване в друга категория се взима от кандидата.
3-ти етап – Оценка на кандидатурите по съответните критерии за категорията (за кандидатите, преминали 2-ри етап) – 26 ноември 2020 г. – 11 януари 2021 г.
• осъществява се от журито на база на изпратените формуляр за кандидатстване и презентация и на база среща или телефонно интервю, с кандидата. Оценката се прави според утвърдените показатели/критерии за всяка категория.

*Във формуляра в рамките на до 7 500 знака всеки кандидат описва своята кандидатура, като в зависимост от избраната категория посочва постиженията, с които кандидатства (конкретни факти, конкретни постигнати резултати, области на лична удовлетвореност от постигнатото, мненията на ръководители/подчинени/колеги) или описва проекта, обект на кандидатурата (какво представлява, какви дейности/активности включва, кога е разработен и изпълнен, от кого, кои са участниците в него, какви са конкретните постигнати резултати). В презентацията, придружаваща формуляра, в рамките на до 10 слайда, всеки кандидат посочва факти и максимум доказателства към тях. Идеята на презентациите е да подкрепят със съответните доказателства посочените във формуляра факти.

Формулярите на всички кандидати, достигнали до този финален етап на оценка, се публикуват на уебсайта на конкурса, като от тях биват премахнати съответните лични данни.

След запознаване с формулярите и презентациите на кандидатите във всяка от категориите, журито провежда срещи /присъствени или онлайн/ или телефонни интервюта с тях. Целта на срещите/телефонните интервюта е кандидатите да аргументират пред журито описаните във формулярите факти по кандидатурите си, представяйки релевантна информация, която ги доказва. По време на срещите/телефонните интервюта кандидатите представят пред журито изпратените от тях презентации. Точните параметри на срещите/телефонните интервюта – формат, време за провеждане, продължителност, се определят от журито и се комуникират и синхронизират предварително с всички кандидати. Срещите/телефонните интервюта се провеждат в присъствието на минимум четирима от седемте членове на журито.
Провеждането на среща/телефонно интервю е задължителен елемент от процеса на оценка и при уговарянето на времето за провеждане се съобразяват възможностите и на двете страни – кандидати и жури.

bg_BGБългарски