Интервю

БАУХ ни представлява пред света и е субект, чрез който общуваме с колегиума в Европа и в света!

РУБРИКА на Българска асоциация за управление на хора: “20 години споделяме заедно!”, по повод 20-годишнината на БАУХ

Интервю с професор, доктор на икономическите науки Елизабета Вачкова, основател на Асоциацията и преподавател по „Икономика и управление“; „Социално управление“; “Икономика на труда –Управление на човешките ресурси” в Лесотехнически университет – гр. София

Вие сте един от основателите на БАУХ – защо и с кого създадохте Асоциацията, как осъзнахте необходимостта от обща платформа за професионалистите по управление на човешки ресурси и кое Ви подтикна към действие?
Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (така беше именувана първоначално) беше създадена през 2000 година, когато в повечето европейски страни функционираха активно такива структури. Тогава България не беше член на Европейския съюз, но се стимулираха инициативи за активизиране на връзките между професионалните общности в рамките на страните – кандидатки и страните – членки. Формалната причина за основаването на българската асоциация беше присъединяването на България към тази общност, чрез което да се създадат възможности за активно сътрудничество с тях.
Съдържателната причина беше стремежът да се обединят професионалистите по управление на човешките ресурси (тогава – по персонала) и чрез активна работа в различни посоки да се повишава непрекъснато нивото на професионализма в тази област.

Разкажете – как основахте Асоциацията?
Идеята възникна в процеса ни на общуване с Таня Бояджиева, когато споделих с нея, че ще организирам първата голяма международна конференция по УЧР в България, като задължение, което имах като представител на България в Международната верига за стратегическо управление по човешките ресурси, управлавана от университета в Кранет, Великобритания. На тази конференция пристигнаха и изнесоха доклади най-изтъкнатите представители на научната общност в тази област от около 30 европейски страни. Това беше моментът на отваряне на страната ни към общността и първи акт на сътрудничество, който после продължи да се развива. Таня Бояджиева и фирмата, която тя управляваше, взеха много активно участие в организацията, подготовката и провеждането на събитието. Помогнаха и колеги от Лесотехническия институт, където аз преподавах, включиха се и много колеги от нашите университети и практици от бизнеса. В деня на закриването на конференцията беше обявено основаването на БАУРЧР.

Какви бяха първите месеци от живота на Асоциацията – как разрастнахте дейността си, как популяризирахте каузите си, как приобщихте своите съмишленици?
Започнахме практически от нулата. Таня Бояджиева предостави помещение за офис на асоциацията в Ню-Ай, аз донесох бюро и кресла и така започнахме. Първоначалните ни усилия бяха за привличане и увеличаване на членската маса, за изграждане на публичен облик на организацията и за установяване на контакти със съюзите на работодателите и с бизнеса. Всеки от нас полагаше много лични усилия – Таня чрез контактите си в бизнеса, аз чрез академичната общност, към която принадлежа и другите колеги всеки според възможностите си. Активно участваха и фирмите, които предлагат обучение и други услуги в областта УЧР. През първите години силите ни стигаха да организираме само една лятна годишна конференция, обикновено на морето, постепенно популярността й се увеличаваше и финансовото състояние на асоциацията се стабилизираше.

Как се разви Асоциацията в своите първи 10 години?
През първите години на дневен ред бяха организационното и финансовото укрепване на БАУРЧР, организирането вече на две редовни годишни конференции и популяризирането на дейността й. Една от основните цели, които си поставихме с учредителите беше създаването и утвърждаването на стандарти за професионална компетентност в областта на УЧР. Много усилия бяха положени за постигането на тази цел, много трудности съпровождаха този процес. Съвместно с Британския съвет реализирахме проект, посветен на темата, разработихме и публикувахме първия вариант на стандартите и проведохме първото сертифициране на група професионалисти в областта. За съжаление във времето процесът на сертифициране не вървеше гладко, много и различни препятствия ни пречеха да въведем аналог на британския модел на сертифициране, към който се стремяхме. През тези години беше прокарвана многократно и идеята за Академия по УЧР към Асоцияцията, но тя не беше широко приета и осъществена.

Какво влияние оказа Асоциацията върху развитието на HR професията у нас, както и на бизнеса?
Професията значително подобри облика си, престижът й се повиши, притегателността й за младите хора днес е много голяма. Масово започнаха да се организират специализирани структури по УЧР в организциите, в добре управляваните фирми УЧР участва като стратегически партньор в управлението. Структурираха се и се повишиха изискванията към кандидатите за работа в областта, започнаха да се популяризират и стандартите за професионална компетентност. Асоциацията е търсен партньор при обсъждането на законодателни инициативи и партньор на работодателските организации.

Формулирайте с няколко думи: какво е БАУХ, извън абревиатурата си?
Сдружение на работещи в областта на управлението на човешките ресурси, които се стремят към висок професионализъм.

Какво прави Българска асоциация за управление на хора значима?
Тя е уникална среда за споделяне на научни постижения и практики и единствената голяма утвърдена професионална общност у нас. Представлява ни пред света и е субект, чрез който общуваме с колегиума в Европа и в света.

Как се промени професията за тези 20 години, вкл. в настоящия момент и какви са тенденциите, според Вас?
Промените са много. Например: множеството нови дисциплини и специалности в университетите, които подготвят специалисти за професията, обособяването на самостоятелни структури по УЧР във фирмите, повишените изисквания към изпълняващите длъжностите. Тъй като в България преобладава малкият бизнес, който предполага съвместяване на дейностите, все по- важно става качеството на услугите, които предлагат консултантските фирми и ценовата им политика, защото много фирми възлагат на външни изпълнители дейностите. Бурното развитие на информационните и комуникационните технологии дава мощен инструмент в ръцете на специалистите, който позволява рязко повишаване на ефективността на администрирането и освобождава капацитет за стратегическо и политическо участие в управлението на заетите с управление на човешките ресурси. Предлагането на различни дигитални услуги носи голям потенциал за повишаване на качеството на работата.

Да завършим с Вашите пожелания към БАУХ и всички представители на общността…
Пожеланията ми са за непрекъснат стремеж към професионално и личностно усъвършенстване, за високи критерии към самите себе си, за специализирани и ясни критерии към тези, които се наемат на работа.

Вашият коментар

bg_BGБългарски