HR КОНСУЛТАНТСКИ ПРОЕКТ / ИНСТРУМЕНТ НА ГОДИНАТА
Описание на категорията: Наградата е предназначена за HR консултантски проект/ инструмент, успешно създаден и внедрен през годината в клиентска/и организация/и – ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти. В категорията могат да кандидатстват както юридически лица – консултантски компании, предоставящи продукти и услуги в сферата на УЧР, така и физически лица – консултанти, коучове, обучители и др. в сферата на УЧР
ИзмерителиОбективиране на оценката
Бизнес ефективност: Конкретни бизнес цели/ приоритети, постигнати в резултат на създаването и внедряването на проекта/ инструмента.Описание на проекта/ инструмента и на влиянието му върху бизнес резултатите на клиента/ клиентите (описание на бизнес резултатите).
Организационна ефективност: Обхват на проекта/ инструмента – пряк и косвен положителeн ефект върху брой персонал, различни функционални направления и организационни структури. Възприятие/ оценка от страна на служители и ръководители по отношение приноса на проекта/ инструмента за развитието на нагласите, знанията, уменията, мотивацията на служителите, екипното взаимодействие, въвлеченост, принадлежност, удовлетвореност. Възприятие/ оценка от страна на служители и ръководители по отношение ефективността и резултатността на вътрешната комуникация на проекта/ инструмента, възприятие/ оценка на мениджмънта за ролята и участието му.Описание на обхвата като численост, процеси и структури, онагледяващи материали, обратна връзка от референти – служители и ръководители в организацията на клиента/ клиентите.
HR функционална ефективност: Елемент/ и на различност/ уникалност спрямо прилаганите в страната HR подходи – в проекта/ инструмента като цяло, в отделни части/ етапи от него и/ или в дейности и инициативи по реализацията му.Описание на елементите на различност/ уникалност (онагледаващи материали).
bg_BGБългарски