НАЙ-АНГАЖИРАН КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЛИДЕР НА ГОДИНАТА
Описание на категорията: Тази награда отличава организационни лидери (CEO, MD, GM и др.), които през годината системно и устойчиво подкрепят HR функцията, независимо от съществуващите организационна структура и разпределение на ролите.
ИзмерителиОбективиране на оценката
Мениджърски поведенчески модели: Конкретни действия, които изразяват организационна и лична визия за ключова/основна значимост в компанията на:
– човешкия ресурс на компанията като цяло (ефективно целеполагане, делегиране, овластяване, насърчаване на личния принос на служителите, онаследяване на позиции, утравление на знанието и др.)
– функцията HR в частност (подкрепа на изграждането на добри HR практики, спонсориране на HR проекти)
– Онагледяващи материали за поемане на мениджърска отговорност и отчитане на високата значимост на човешкия ресурс за постигане на резултатите на компанията, обратна връзка/ оценка от служигелите в организацията.

– Описание на действия в подкрепа на конкретни HR стратегия/ проекти/ програми/ политики/ процеси/ инициативи, обратна връзка/ оценка от HR структурата в организацията.
Лидерски поведенчески модели: Действия и поведения които изразяват организационна и лична визия за насърчаване на личния пример при добро управление на хора (ангажиране, мотивиране и др.)Описание на лидерски действия, обратна връзка/оценка от страна на служители и ръководители в организацията за демонстрирани в практиката умения на лидера.
Социални поведенчески модели: Възприемане/оценка от страна на неправителствени браншови организации за влиянието на този организационен лидер върху настоящето и бъдещето на обществото и HR професията.Обратна връзка от БАУХ или други неправителствени браншови организации и т.н.
bg_BGБългарски