НАЙ-ДОБЪР HR ПРОЕКТ НА ГОЛЯМА КОМПАНИЯ
Описание на категорията: Наградата е за HR проект, успешно реализиран в голяма организационна среда – ефективно, резултатно и при високи професионални стандарти.
ИзмерителиОбективиране на оценката
Бизнес ефективност: Конкретни бизнес цели/приоритети, постигнати в резултат на създаването и внедряването на проекта.Описание на проекта и на ефекта му върху бизнес резултатите (описание на конкретни бизнес резултати).
Организационна ефективност: Обхват на проекта – пряк и косвен положителен ефект върху конкретен брой персонал, функционални направления и организационни структури. Възприемане/ оценка от страна на служители и ръководители в организацията за приноса на проекта за развитието на нагласите, знанията, уменията, мотивацията на служителите, екипното взаимодействие, ефективността и резултатността на вътрешната комуникация на проекта, оценка на мениджмънта за ролята и участието му в проекта.Описание на обхвата, онагледяващи материали, братна връзка от референти – служители и ръководители в организацията.
HR функционална ефективност: Повече от един елементи на различност/ уникалност спрямо прилаганите в страната HR подходи – в проекта като цяло, в отделни части/ етапи от него и/или в дейности и инициативи по реализацията му.Описание на елементите на различност/уникалност (онагледаващи материали).
bg_BGБългарски