НовиниПредстоящиТоп новини

Общо събрание на членовете на БАУХ – 14.03.2024 г.

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ”, ЕИК 175012964 по описа на ТРРЮЛНЦ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.14, ал. 2 от Устава на сдружението и решение на Управителния съвет от 17.01.2024 г. свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружение “Българска асоциация за управление на хора – БАУХ” на 14.03.2024 г., в гр.София, ул. „Лъчезар Станчев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, Търговски център, етаж партер, Софарма Ивент център, зала 1, от 13.00 часа, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението през 2023 г.;
  2. Доклад на Контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2023 г.;
  3. Приемане на годишни финансови отчети на сдружението за 2023 г.;
  4. Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за 2023 г.;
  5. Приемане на план-програма и бюджет за 2024 г.;
  6. Разни.

Материалите по т. 1, т. 3, т. 5 са налични ТУК. Материалите по т. 2 са налични ТУК

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава на сдружението, при липса на кворум заседанието на ОС ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на представените членове.

Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.

Поканата за Общото събрание е публикувана в Търговския регистър ТУК, секция Обявени актове.

Вашият коментар

bg_BGБългарски